Aktualny numer rachunku bankowego

Santander Bank Polska S.A.: 27 1090 2688 0000 0001 4753 5673

W dniu 26 marca 2024 r. Zarząd podjął uchwałę nr 16/2024 ustalającą w REGULAMINIE następujące zasady wjazdu pojazdów mechanicznych na teren ROD „Kalina” w Lublinie.

  1. Wjazd pojazdami mechanicznymi o całkowitej masie dopuszczalnej do 3,5 tony, w rozumieniu kodeksu drogowego, może odbywać się w okresie od 1 kwietnia do 31 października tylko w uzasadnionych regulaminowo przypadkach i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
  2. Obowiązuje całkowity zakaz wjazdu pojazdami mechanicznymi na teren ogrodu w okresie od 1 listopada do 31 marca oraz po wiosennych roztopach i po intensywnychopadach deszczu.
  3. Transport towarów masowych pojazdami mechanicznymi odopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony dozwolonyjest tylko za zgodą Zarządu.
  4. W razie uszkodzenia infrastruktury ogrodu lub mieniadziałkowców, obowiązek naprawienia szkody ciąży nadziałkowcu, który zlecił wykonanie usługi transportowej.
  5. Działkowiec korzystający z usługi transportowej obowiązanyjest każdorazowo zamykać bramę ogrodu po wjeździe i powyjeździe pojazdu mechanicznego z terenu ogrodu.
  6. Bezwzględnie zakazany jest wjazd na teren ogrodumotocykli, skuterów, motorowerów i kładów.
  7. Działkowcy niepełnosprawni ruchowo oraz osoby dowożącetakich działkowców mają prawo wjazdu na teren ogrodupojazdami mechanicznymi pod warunkiem uzyskania zgody Zarządu.
  8. Działkowcy naruszający postanowienia niniejszegoregulaminu narażają się na stosowanie wobec nich karregulaminowych określonych w REGULAMINIEOGRODOWYM i w STATUCIE.Pełny tekst REGULAMINU wjazdu pojazdówmechanicznych na teren ROD „Kalina” dostępny jest w biurze Zarządu.

Lublin, dnia 30 marca 2024r.