Aktualny numer rachunku bankowego

Santander Bank Polska S.A.: 27 1090 2688 0000 0001 4753 5673

KOMUNIKAT

w sprawie zmiany treści § 33 i § 41 Regulaminu Ogrodowego

Na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2022 r. Zarząd zmienił dotychczasową treść § 33 Regulaminu Ogrodowego. Zmiana podyktowana jest częstym niepodejmowaniem korespondencji przez działkowców głównie z powodu nieaktualnych adresów i zmiany danych osobowych, o czym Zarząd nie został poinformowany. Zdarzają się też przypadki świadomego niepodejmowania listów z ROD. Zaniedbywanie obowiązku zgłaszania zmiany danych osobowych (głównie adresu i nazwiska) powoduje wydłużanie terminów doręczania korespondencji i ponoszenie przez Zarząd dodatkowych kosztów przesyłki pocztowej. Działkowcy odmawiający przyjęcia korespondencji najczęściej nie posiadają adresów poczty elektronicznej. Ze względów dowodowych nie wszystkie dokumenty adresowane do działkowców mogą być wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Stąd też zgodnie z aktualnym brzmieniem § 33 Regulaminu Ogrodowego, korespondencja niepodjęta przez działkowca z powodu zaniedbania zgłoszenia zmiany adresu i danych osobowych, a także z powodu dwukrotnego jej niepodjęcia z innych przyczyn, uznawana jest za skutecznie doręczoną. Za skutecznie doręczone uznawane są także pisma skierowane do działkowców za pośrednictwem  poczty elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, nawet w przypadku braku potwierdzenia ich odbioru przez adresata.

Następnie na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2023 r. Zarząd uchwałą nr 36/2023 wprowadził do Regulaminu Ogrodowego kary regulaminowe obowiązujące wszystkich działkowców naszego ogrodu. Katalog kar i zasady ich stosowania określone są w § 41 Regulaminu Ogrodowego. Za naruszanie postanowień Regulaminu Ogrodowego Zarząd uprawniony został do stosowania wobec działkowców kar regulaminowych, tj. kary upomnienia, kary nagany lub kary nagany z ostrzeżeniem. poniżej (PDF) pobierz PDF

Ponadto na posiedzeniu w dniu 23 maja 2023 r. podwyższona została wysokość kosztów upomnienia wysyłanego do działkowców zalegających z opłatami statutowymi z dotychczasowej kwoty 18,00 zł do kwoty 25,00 zł. Treść podjętych uchwał: nr 123/2022 z dnia 8 listopada 2022 r. i 36/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r. poniżej (PDF) pobierz PDF