Aktualny numer rachunku bankowego

Santander Bank Polska S.A.: 27 1090 2688 0000 0001 4753 5673

W dniu 23 marca 2024 roku Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Ogrodowego Rodzinny Ogród Działkowy „Kalina” w Lublinie uchwaliło wysokość opłaty ogrodowej obowiązującej od 1 stycznia 2024 roku w kwocie 1,36 zł/m² powierzchni działki (słownie: jeden złoty 36 groszy). Działkowcy, którzy do tej pory wpłacili opłatę ogrodową za 2024 rok według dotychczasowej stawki 1,30 zł/m2 obowiązani są do dokonania wpłat wyrównawczych do stawki 1,36 zł/m2.
Zgodnie z postanowieniami § 46 pkt 2 STATUTU opłata ogrodowa powinna być uiszczona w terminie do 31 maja 2024 roku. Od wpłat dokonanych po upływie tego terminu Zarząd uprawniony jest do pobierania odsetek ustawowych w wysokości maksymalnej.
W przypadku wszczęcia postępowania windykacyjnego działkowiec obciążony zostanie dodatkowo kosztami postępowania upominawczego według zasad ustalonych w Regulaminie Ogrodowym.

Lublin, dnia 25 marca 2024 r.