Rodzinny Ogród Działkowy „Kalina” w Lublinie

=Stowarzyszenie ogrodowe=

20- 204 Lublin ul. Zawilcowa 2, Lb 25, skr. pocztowa 24,

KRS: 0000627908 ; NIP: 9462661485, REGON: 364921637

rachunek bankowy: ING Bank: 10 1050 1953 1000 0090 3099 1088

www.rodkalina.pl, info(@)rodkalina.pl

Dyżury Zarządu w każdy poniedziałek
w godzinach 15.00 –18.000

Rodzinny Ogród Działkowy „Kalina”, powstał w maju 1977 jako Pracowniczy Ogród Działkowy „Kalina”. Położony jest na północy Lublina – w dzielnicy Kalinowszczyzna, po lewej stronie koryta rzeki Bystrzycy, pomiędzy ul. Turystyczną, a osiedlem mieszkaniowym RSM „Motor”.

Ogród zajmuje powierzchnię ok. 22 ha i składa się obecnie z 571 działek, z których 455 jest użytkowanych, kilkanaście - wolnych, a kilkadziesiąt - opuszczonych i zaniedbanych, nadających się jednak do zagospodarowania. Reszta to podmokłe nieużytki na terenie zalewowym Bystrzycy.

Ogród „Kalina” podzielony jest na 7 sektorów: A, B, C, D, E, F, H. Podział ten wynika z położenia poszczególnych części ogrodu oraz kolejności zagospodarowania terenu. Sektory F i H położone są odrębnie od pozostałych, po obu stronach ul. Zawilcowej. Wyróżnia je korzystniejsze usytuowanie oraz pełne zagospodarowanie.

ROD „Kalina” użytkuje też budynek administracyjny o powierzchni ok. 40 mkw. przy ul. Zawilcowej 2, gdzie mieści się biuro Zarządu ROD „Kalina” czynne w każdy poniedziałek w godz. 15 – 18, z wyjątkiem przerwy zimowej (styczeń – marzec), kiedy dyżury Zarządu odbywają się, ze względu na brak ogrzewania - co 2 tygodnie.

W dniu 16 kwietnia 2016 r. podczas Zebrania Wszystkich Działkowców, na podstawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13.12.2013 r., podjęta została uchwała o wyodrębnieniu ogrodu ze struktury Polskiego Związku Działkowców i powołaniu nowego stowarzyszenia ogrodowego, które przejmie prowadzenie działalności działkowej.

W dniu 11 lipca 2016 r. stowarzyszenie Rodzinny Ogród Działkowy „Kalina” w Lublinie zostało zarejestrowane przez KRS, jako samodzielny podmiot, posiadający osobowość prawną i z tym dniem przejęło formalnie prowadzenie Ogrodu.

Skład Zarządu:

pezes – mgr Halina Gaj-Godyńska, I wiceprezes – Leszek Pietryka, II wiceprezes – Andrzej Kornicki, sekretarz – Irena Rejak, skarbnik – Wiesława Opasała, członkowie: Zbigniew Dobrowolski, Jerzy Kulpa, inż. Czesław Wakulski, Roman Zając.

Skład Komisji Rewizyjnej:

przewodniczący – mgr Zbigniew Kazanowski, wiceprzewodniczący – inż. Artur Osiński, sekretarz – Krystyna Adamczyk.

Skład Komisji Rozjemczej:

dr Marzena Włodarczyk-Stasiak, wiceprzewodniczący – Roman Wesołowski, sekretarz – Beata Staszewska, członkowie: Władysława Racicka i Zbigniew Piróg.

Wszyscy członkowie organów stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie, tzn. nie pobierają wynagrodzenia za pracę.