Rodzinny Ogród Działkowy „Kalina” w Lublinie

=Stowarzyszenie ogrodowe=

20- 204 Lublin ul. Zawilcowa 2, Lb 25, skr. pocztowa 24,

KRS: 0000627908 ; NIP: 9462661485, REGON: 364921637

rachunek bankowy: ING Bank: 10 1050 1953 1000 0090 3099 1088

www.rodkalina.pl, info(@)rodkalina.pl

Dyżury Zarządu w każdy poniedziałek
w godzinach 15.00 –18.000

Rodzinny Ogród Działkowy „Kalina”, powstał w maju 1977 jako Pracowniczy Ogród Działkowy „Kalina”. Położony jest na północy Lublina – w dzielnicy Kalinowszczyzna, po lewej stronie koryta rzeki Bystrzycy, pomiędzy ul. Turystyczną, a osiedlem mieszkaniowym RSM „Motor”.

Ogród zajmuje powierzchnię ok. 22 ha i składa się obecnie z 571 działek, z których 455 jest użytkowanych, kilkanaście - wolnych, a kilkadziesiąt - opuszczonych i zaniedbanych, nadających się jednak do zagospodarowania. Reszta to podmokłe nieużytki na terenie zalewowym Bystrzycy.

Ogród „Kalina” podzielony jest na 7 sektorów: A, B, C, D, E, F, H. Podział ten wynika z położenia poszczególnych części ogrodu oraz kolejności zagospodarowania terenu. Sektory F i H położone są odrębnie od pozostałych, po obu stronach ul. Zawilcowej. Wyróżnia je korzystniejsze usytuowanie oraz pełne zagospodarowanie.

ROD „Kalina” użytkuje też budynek administracyjny o powierzchni ok. 40 mkw. przy ul. Zawilcowej 2, gdzie mieści się biuro Zarządu ROD „Kalina” czynne w każdy poniedziałek w godz. 15 – 18, z wyjątkiem przerwy zimowej (styczeń – marzec), kiedy dyżury Zarządu odbywają się, ze względu na brak ogrzewania - co 2 tygodnie.

W dniu 16 kwietnia 2016 r. podczas Zebrania Wszystkich Działkowców, na podstawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13.12.2013 r., podjęta została uchwała o wyodrębnieniu ogrodu ze struktury Polskiego Związku Działkowców i powołaniu nowego stowarzyszenia ogrodowego, które przejmie prowadzenie działalności działkowej. W dniu 11 lipca 2016 r. stowarzyszenie Rodzinny Ogród Działkowy „Kalina” w Lublinie zostało zarejestrowane przez sąd, jako samodzielny podmiot, posiadający osobowość prawną i z tym dniem przejęło formalnie prowadzenie ogrodu.

Wybrany na Zebraniu Założycielskim Stowarzyszenia w dniu 16 kwietnia 2016 r. Zarząd nowego stowarzyszenia składa się z prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Organem kontrolnym stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna, składającą się z 3 osób.

Na pierwszym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia – w dniu 10 września 2016 r. - skład Zarządu został uzupełniony do 9 osób. Wybrano również Komisję Rozjemczą.

Skład osobowy Zarządu:

Prezes –  mgr Halina Gaj-Godyńska, 

I wiceprezes – Leszek Pietryka

II wiceprezes – Andrzej Kornicki

Sekretarz –  mgr Grażyna Rojek

Skarbnik – Wiesława Opasała

członkowie: Aleksandra Krzewska, Jerzy Kulpa, Zbigniew Dobrowolski, inż.Czesław Wakulski

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Komisji – mgr Zbigniew Kazanowski

Wiceprzewodniczący – inż. Artur Osiński

Sekretarz – Krystyna Adamczyk

Komisja Rozjemcza:

Przewodnicząca – dr Marzena Włodarczyk-Stasiak

Wiceprzewodniczący – Roman Wesołowski

Sekretarz – Beata Staszewska

Członkowie: Władysława Racicka i Zbigniew Piróg

 

Wszyscy członkowie władz stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając wynagrodzenia za pracę.