Aktualny numer rachunku bankowego

Santander Bank Polska S.A.: 27 1090 2688 0000 0001 4753 5673

ERRATA do Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kalina” w Lublinie

obejmująca zmiany wprowadzone uchwałami Zarządu:

1) nr 42/2022 z dnia 24 maja 2022 r.,

2) nr 123/2022 z dnia 8 listopada 2022 r.,

3) nr 36/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r,,

4) nr 50/2023 z dnia 23 maja 2023 r.

 

Aktualna treść n/w przepisów Regulaminu Ogrodowego jest następująca:

1. § 33 pkt 3 „W razie zaniedbania obowiązku zgłoszenia zmiany danych osobowych, w tym adresu zamieszkania, lub w przypadku odmowy przyjęcia korespondencji, a także w przypadku dwukrotnego niepodjęcia korespondencji, skierowane do Działkowca komunikaty i pisma za pośrednictwem operatora pocztowego, uznaje się za skutecznie doręczone i pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia.”

2. § 33 pkt 4 „Za skutecznie doręczone uznaje się także pisma skierowane do Działkowca za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych.”

3. § 39 pkt 1 „W przypadku nieopłacenia przez Działkowca należnych opłat w ustalonym przez Walne Zebranie terminie, Zarząd obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe w wysokości maksymalnej, stanowiącej dwukrotność odsetek za opóźnienie oraz koszty upomnienia w kwocie 25,00 złotych.”

4. § 41 pkt 1 „Działkowcowi może być wymierzona kara regulaminowa upomnienia, nagany lub kara nagany z ostrzeżeniem.”

5. § 41 pkt 2 „Wymierzenie kary regulaminowej następuje w drodze uchwały Zarządu, zawierającej uzasadnienie i pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Komisji Rozjemczej.”

6. § 41 pkt 3 „Odpis uchwały, o której mowa w pkt 2, doręcza się działkowcowi za pokwitowaniem lub przesyła się listem poleconym.”

7. § 41 pkt 4 „Działkowcowi przysługuje prawo odwołania się od uchwały Zarządu, o której mowa w pkt 2, do Komisji Rozjemczej w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały.”

8. § 41 pkt 5 „Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu, który w terminie 14 dni przekazuje do Komisji Rozjemczej odwołanie wraz z dokumentacją uzasadniającą podjęcie uchwały.”

9. § 41 pkt 6 „Komisja Rozjemcza może uchylić zaskarżoną uchwałę Zarządu lub oddalić odwołanie.”

10. § 41 pkt 7 „Uchwała Komisji Rozjemczej w danej sprawie jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzorganizacyjnym.”

11. § 42 „Przepisy określone w § 41 nie uchybiają prawu Zarządu do wypowiadania umów dzierżawy działek na podstawie § 41 pkt 2 Statutu.”

 

Lublin, dnia 12 września 2023 r.