KOMUNIKAT
w sprawie zmiany treści § 33 Regulaminu Ogrodowego

Na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2022 r. Zarząd zmienił dotychczasową treść § 33 Regulaminu Ogrodowego. Zmiana podyktowana jest częstym niepodejmowaniem korespondencji przez działkowców głównie z powodu nieaktualnych adresów i zmiany danych osobowych, o czym Zarząd nie został poinformowany. Zdarzają się też przypadki świadomego niepodejmowania listów z ROD. Zaniedbywanie obowiązku zgłaszania zmiany danych osobowych (głównie adresu i nazwiska) powoduje wydłużanie terminów doręczania korespondencji i ponoszenie przez Zarząd dodatkowych kosztów przesyłki pocztowej. Działkowcy odmawiający przyjęcia korespondencji najczęściej nie posiadają adresów poczty elektronicznej. Ze względów dowodowych nie wszystkie dokumenty adresowane do działkowców mogą być wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Stąd też zgodnie z aktualnym brzmieniem § 33 Regulaminu Ogrodowego, korespondencja niepodjęta przez działkowca z powodu zaniedbania zgłoszenia zmiany adresu i danych osobowych, a także z powodu dwukrotnego jej niepodjęcia z innych przyczyn, uznawana jest za skutecznie doręczoną. Za skutecznie doręczone uznawane są także pisma skierowane do działkowców za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, nawet w przypadku braku potwierdzenia ich odbioru przez adresata.
Treść podjętej uchwały nr 123/2022 z dnia 8 listopada 2022 r. do pobrania (PDF) pobierz PDF