Aktualny numer rachunku bankowego

Santander Bank Polska S.A.: 27 1090 2688 0000 0001 4753 5673

 

ZEBRANIE WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW DZIAŁEK

STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO PZD w Warszawie ROD ‘KALINA’ w LUBLINIE

w dniu 16 kwietnia 2016 r.

W sobotę 16 kwietnia 2016 r., w drugim terminie, na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13.12.2013 r. odbyło się zebranie wszystkich użytkowników działek w ROD „Kalina” w Lublinie, zwołane przez Zarząd PZD ROD „Kalina” w trybie art. 69 ust. 2 przywołanej ustawy - na wniosek 71 działkowców o wyborze nowego stowarzyszenia, które będzie prowadziło ogród „Kalina”.

Zebraniu przewodniczył pan Janusz Malinowski, sekretarzem Zebrania była p. Halina Gaj-Godyńska.

Zebranie, ilością głosów przekraczającą wymagane 2/3 głosujących w obecności co najmniej 30 % wszystkich działkowców, podjęło uchwałę za wyłączeniem się ze struktur stowarzyszenia ogrodowego PZD w Warszawie, powołaniu nowego stowarzyszenia, przyjęciu jego Statutu i wyborze Komitetu Założycielskiego.

Zebranie wybrało także pierwszy, minimalny skład Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisję Rewizyjną.

Do Komitetu Założycielskiego stowarzyszenia ogrodowego „Rodzinny Ogród Działkowy „Kalina” w Lublinie” wybrano: Halinę Gaj-Godyńską, Marzenę Włodarczyk-Stasiak i Janusza Malinowskiego. Zadaniem Komitetu Założycielskiego jest złożenie wniosku o rejestrację Stowarzyszenia i jego Statutu przez Sąd Administracyjny w Lublinie z siedzibą w Świdniku, a po zarejestrowaniu stowarzyszenia - pobranie z Urzędu Statystycznego REGONU i numeru NIP z Urzędu Skarbowego oraz zorganizowanie pierwszego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w celu uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia, wybrania Komisji Rozjemczej, uchwalenia Regulaminu stowarzyszenia ogrodowego ROD „Kalina”,uchwalenia regulaminów organów Stowarzyszenia, uchwalenia wysokości wpisowego i składki członkowskiej Stowarzyszenia oraz wysokości opłaty ogrodowej, wpisowego i opłaty inwestycyjnej, obowiązującej wszystkich użytkowników działek w tym Ogrodzie, niezależnie od przynależności do Stowarzyszenia, która nie jest dla działkowca obligatoryjna.

Po uzyskaniu osobowości prawnej (z chwilą rejestracji Stowarzyszenia przez sąd rejestrowy) i odbyciu Walnego Zebrania, Zarząd Stowarzyszenia założy konto bankowe i podejmie działania przewidziane art. 73 ust. 3, 4 i 5 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, tj. uzyskaniem prawa do nieruchomości zajmowanych przez Ogród, prawa własności do infrastruktury ogrodowej, środków na rachunku bankowym, rozliczy się z należności wobec PZD oraz wystąpi o zmianę zapisów w księgach wieczystych dzierżawy gruntów, zajmowanych przez Ogród.

Zarejestrowany Statut

Nabór członków stowarzyszenia nastąpi po odbyciu się pierwszego Walnego Zebrania Członków Założycieli Stowarzyszenia, na którym zostanie ustalona wysokość składki członkowskiej oraz wpisowego.

Galeria: Zebranie wyłączeniowe ROD "Kalina"