OGŁOSZENIE

ws. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ROD „Kalina” w Lublinie

informujemy, że w związku z utrzymującym się stanem epidemii w Rzeczpospolitej Polskiej, ogłoszonym w dniu 13 marca 2020 przez Radę Ministrów RP, Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia, przypadające statutowo na rok 2020, odbędzie się po ogłoszeniu przez władze państwowe zakończenia stanu epidemicznego.

Podstawa prawna: art. 10, ust 1f ustawy o stowarzyszeniach z 7.IV.1989 (Dz.U.2019.0713)

Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.