W świetle ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13.09.1996 i jej nowelizacji z 1.07.2011 zróżnicowano od 1 lipca 2013 r. odbiór śmieci i odpadów komunalnych w zależności od charakteru nieruchomości. Ogródki działkowe to „nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają na nich odpady komunalne”. Ich właściciele są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystanie z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady i uiszczania opłat za te usługi (art. 9 b i art. 6 ust. 1 upcg ustawy Dz.U. 2012.391 z późn. zm.). Dodatkowo sprawę tę reguluje uchwała Rady Miasta Lublina NR 963/XXXIX/2006 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublina. Wg § 5 ust. 2 ww. uchwały: „Zarządy ogródków działkowych zobowiązane są do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, a szczególnie:

1)wyposażenia ogródków działkowych w kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych i zapewnienie ich systematycznego opróżniania

2)selektywnego gromadzenia odpadów zielonych”.

Niewywiązywanie się z tych obowiązków stanowi naruszenie art. 10 ust 2 a ustawy z 13.09.1996 i podlega postępowaniu w oparciu o przepisy prawa wykroczeń.

Od marca 2011 r. w tej sprawie otrzymujemy liczne pisma ze Straży Miejskiej, z Wydziału Ochrony Środowiska UM oraz Okręgowego Zarządu PZD, przypominające nam o ww. obowiązkach utrzymania czystości i porządku.

Zarząd „ROD „Kalina” posiada umowę na wywóz nieczystości z KOM-EKO w Lublinie. Śmieci gromadzone są w 2 altanach śmietnikowych w sektorach, E i F, tj. tylko tam, gdzie możliwy jest dojazd samochodem odbierającym śmieci. Wywóz nieczystości odbywa się raz w tygodniu od 1 kwietnia do 31 października, o czym informują stosowne ogłoszenia na tablicach ogłoszeń.

Szczegóły TUTAJ