27-07-2020

Pismo do Prezydenta w sprawie wyniku konkursu.

28-01-2020

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Lublin Nr 350/X/2019 z 17.10.2019 r. ws. określenia trybu postępowania o udzielenie stowarzyszeniom ogrodowym, prowadzącym rodzinne ogrody działkowe w obszarze miasta Lublin, dotacji celowych z budżetu miasta Lublin … - niebawem Prezydent Miasta ogłosi konkurs na udzielenie dotacji na budowę lub modernizację struktury ogrodowej. Ogłoszenie w tej sprawie powinno ukazać się w BIP Miasta Lublin na początku lutego br.

Nasze stowarzyszenie ogrodowe ROD ”Kalina” jest przygotowane do złożenia takiego wniosku.

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w najbliższych dniach nastąpi także dostarczenie przez PGE napięcia do przyłącza elektrycznego dla Ogrodu i odbiór przyłącza do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia, co stanowi realizacją wcześniejszej umowy z PGE.

Przypominamy, że to Pani Marta Wcisło – obecna Poseł na Sejm RP, Halina Gaj-Godyńska –prezes ROD „Kalina”, Bożenna Praczyk – prezes ROD „Miłek” i Magdalena Wójcicka – dyrektor OZ PZD są wnioskodawcami projektu uchwały obywatelskiej w tej sprawie. Poniżej zdjęcie z dzisiejszego spotkania u prezydenta Krzysztofa Żuka na temat, m.in. postępu realizacji rzeczonej uchwały Rady Miasta. 28 stycznia 2020 r.

18-10-2019

W dniu dzisiejszym, tj. 17 października 2019 r., Rada Miasta podjęła uchwałę o określeniu trybu postępowania o udzielenie stowarzyszeniom ogrodowym na obszarze miasta Lublin dotacji celowych z budżetu miasta, sposobu ich rozliczania i kontroli zleconych zadań.
W praktyce chodzi o możliwość dotowania przez Miasto Lublin zadań inwestycyjnych w 80 % ich kosztów, służących modernizacji lub rewitalizacji ogrodów działkowych, które wygrają w konkursie wniosków, zgłoszonych w tej sprawie. Po wpisaniu do projektu uchwały budżetowej Lublina na rok 2020 kwoty maksymalnej dotacji i przegłosowaniu jej przez Radę Miasta w grudniu br., prezydent Krzysztof Żuk ogłosi otwarty konkurs na nabór wniosków o przyznanie dotacji na ściśle określony projekt inwestycyjny z realizacją na rok przyszły.
Nasz Ogród złoży wniosek ws. dotacji do elektryfikacji ROD „Kalina”. Mamy duże szanse, aby wygrać ten konkurs, bowiem zaawansowanie przygotowania do inwestycji jest na poziomie 95 % wymagań. Wkład własny wynoszący 20 % kosztów tej inwestycji zamierzamy pokryć z pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który zagwarantował nam kredyt na rok bieżący, do czego Zarząd Stowarzyszenia został zobowiązany przez Uchwałę nr 7 Walnego Zebrania w roku 2017. Wniosek ten będziemy zapewne musieli ponowić w roku bieżącym.
Ze względu na brak możliwości uzyskania dotacji z Gminy Lublin w tym roku z powodu poszukiwania przez Prezydenta formuły prawnej na sformalizowanie sposobu dofinansowania stowarzyszenia ogrodowego (który to problem właśnie został rozwiązany w dniu dzisiejszym wzmiankowaną uchwałą Rady Miasta Lublin) – realizacja elektryfikacji przesunie się ponownie. Miejmy nadzieję, że uda się ją sfinalizować w I połowie 2020 roku.
Po dwóch latach zabiegów w tej sprawie, dzięki zaangażowaniu członkini honorowej naszego stowarzyszenia ogrodowego ROD „Kalina” – pani Marty Wcisło, wiceprzewodniczącej Rady Miasta, a obecnie Poseł na Sejm RP, a także przychylności Pana Prezydenta udało się stworzyć bezpieczną prawnie formułę prawną, zastosowaną w innych miastach w Polsce, która otwiera możliwość ubiegania stowarzyszeń ogrodowych o dotacje w swoich samorządach terytorialnych. Dzięki Pani Poseł powstał komitet inicjatywny, który złożył projekt omawianej uchwały w dniu dzisiejszym pod obrady X sesji Rady Miasta Lublin, i który to projekt został uchwalony większością głosów Państwa Radnych.
Dziękuję Państwu działkowcom i mieszkańcom Lublina, którzy w ekspresowym tempie zebrali ponad 2000 głosów popierających projekt uchwały, będący projektem obywatelskim.
Poniżej pismo komitetu inicjatywnego do Przewodniczącego Rady Miasta Lublin oraz fragment porządku obrad X sesji Rady Miasta Lublin z dnia 17.X.2019.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Halina Gaj-Godyńska

Pismo ws. przyjęcia uchwaly do porządku obrad X sesji RM

Porządek obrad X sesji Rady Miasta 17.X.2019

08-10-2019

Szanowni Państwo,

W dniu 7 października odbyła się w lubelskim Ratuszu konferencja prasowa Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Lublin – pani Marty Wcisło, która wraz z Prezydentem Żukiem przedstawiła założenia projektu Uchwały Rady Miasta "ws. określenia trybu postępowania o udzielenie stowarzyszeniom ogrodowym, prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze miasta Lublin, dotacji celowych z budżetu miasta Lublin, sposobu ich rozliczenia i kontroli dokonywanych zadań".

Wspólnie z całym środowiskiem lubelskich działkowców staramy się, aby ta uchwała została podjęta na najbliższej sesji Rady Miasta w dniu 17 października 2019 r. W następstwie podjęcia uchwały Prezydent Miasta ogłosi konkurs na wnioski stowarzyszeń ogrodowych ws. modernizacji zarządzanych przez nich ogrodów, które mogą pokryć do 80 % wysokości kosztów zwycięskiego wniosku. ROD „Kalina” zgłosi projekt elektryfikacji Ogrodu, który od 2 lat nie może dojść do skutku. Wśród innych ogrodów działkowych w Lublinie nasz Ogród ma największe szanse na wygranie tego konkursu i uzyskanie dotacji na rok 2020 w wysokości do 80 % wartości inwestycji po przetargu na wykonawstwo, bowiem jesteśmy doskonale przygotowani dokumentacyjnie i organizacyjnie.

Projekt uchwały Rady Miasta, autorstwa pani Marty Wcisło, jako projekt środowiska działkowego jest projektem obywatelskim, wymagającym poparcia społecznego jak największą liczbą podpisów osób zainteresowanych modernizacją ogrodu działkowego. Natychmiast, bo w dniu dzisiejszym przystąpiliśmy do zbierania podpisów pod projektem uchwały RM, aby zdążyć dołączyć je do ww. projektu na sesję Rady Miasta w dniu 17 października br. Wzywamy wszystkich Państwa Działkowców w naszym Ogrodzie do składania takich podpisów oraz zbierania ich wśród rodziny i znajomych, zameldowanych w Lublinie.

Listy z podpisami prosimy składać w Zarządzie ROD „Kalina” w najbliższy poniedziałek 14 października br. lub wrzucać je do skrzynki pocztowej umieszczonej na furtce w ogrodzeniu budynku Zarządu przy ul. Zawilcowej 2 do 16 października.

Od naszej wspólnej operatywności zależy czy uchwała Rady Miasta zostanie podjęta, ponieważ wymaga to dołączenia ponad 300 podpisów mieszkańców Lublina. Wierzę, że zależy Państwu na pierwszym kroku modernizacji Ogrodu, tj. zelektryfikowaniu go po to m.in., aby móc następnie przystąpić do melioracji, która wymaga prądu do systemu pomp, odprowadzających do Bystrzycy wody opadowe i podskórne.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Halina Gaj-Godyńska

 

Apel do Państwa o zbieranie podpisów

Projekt uchwały Obywatelskiej

Lista do zbierania podpisów pod projektem uchwały

17 maj 2019

INFORMACJA

ze spotkania w Ratuszu w dniu 17 maja 2019 r.

z Prezydentem Krzysztofem Żukiem ws. elektryfikacji Ogrodu „Kalina”

W spotkaniu ponadto wzięli udział: Pani Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Marta Wcisło, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin p. Artur Szymczyk oraz dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów UM – p. Tadeusz Dziuba, a ze strony Zarządu ROD „Kalina”: prezes Zarządu p. Halina Gaj-Godyńska, wiceprezes p. Andrzej Kornicki oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia ogrodowego p. Zbigniew Kazanowski.

W toku rozmów, Prezydent Krzysztof Żuk podtrzymał wolę udzielenia Ogrodowi dotacji do tej inwestycji w ramach partycypacji społecznej w budżecie lokalnym Miasta. W ciągu najbliższych kilkunastu dni powinno zostać podpisane pomiędzy stronami (Urząd Miasta i Zarząd ROD „Kalina”) porozumienie w tej sprawie, po czym Wydział Inwestycji i Remontów UM przystąpi do ogłoszenia przetargu na wykonawstwo „Budowy oświetlenia ledowego w ROD „Kalina”, zaś Zarząd Ogrodu dokończy procedurę pozyskania pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – jako wkładu własnego Ogrodu w tę inwestycję, która zapewni oświetlenie newralgicznych miejsc w Ogrodzie oraz rozprowadzenie sieci elektrycznej, od które poszczególni działkowcy ( już na własny koszt) będą mogli przeciągnąć kable elektryczne do swoich działek i altanek.

Eksploatacja energii elektrycznej na terenie wspólnym w Ogrodzie (np. latarnie) będzie rozliczana w równej kwocie na każdą działkę, zaś używanie prądu w altance i na działce działkowca będzie opomiarowane przy pomocy podlicznika.

Mamy nadzieję, że nasze ponad dwuletnie starania o zelektryfikowanie Ogrodu, przy pozyskaniu znaczącego wsparcia finansowego Gminy Lublin – w końcu zostaną sfinalizowane w bieżącym roku, co będziemy zawdzięczali wyjątkowej determinacji Pana Prezydenta Żuka oraz Pani wiceprzewodniczącej Marty Wcisło ( Honorowej Członkini naszego Stowarzyszenia).

Poniżej zdjęcia z roboczego spotkania w tej sprawie, z udziałem wymienionych wyżej osób.

Elektryfikacja - spotkanie z Prezydentem 17-05-2019
Elektryfikacja - spotkanie z Prezydentem 17-05-2019

 

02-01-2019

Państwa Działkowców zainteresowanych elektryfikacją Ogrodu informuję, że inwestycja powinna ruszyć w pierwszej połowie 2019 roku, bowiem Pan Prezydent Krzysztof Żuk podtrzymał deklarację ws. dotacji do tej inwestycji i jej realizacji w ramach budżetu inicjatywy lokalnej w I kwartale nowego roku.

Obecnie czekamy na przesunięcia w budżecie Miasta, które zatwierdzi ewentualnie sesja Rady Miasta w lutym br. Następnie, po podpisaniu umowy (porozumienia) pomiędzy Wydziałem Inwestycji i Remontów UM a Biurem Partycypacji Obywatelskiej  i Zarządem ROD „Kalina”, Wydział Inwestycji i Remontów będzie mógł ogłosić przetarg na wykonawstwo tej inwestycji, w którą zostaną zaangażowane znaczne środki finansowe Gminy Lublin. Następnie, po ustawowym terminie odwoławczym, wyłoniony w przetargu wykonawca będzie mógł przystąpić do pracy.

Zarząd Ogrodu spodziewa się, że na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia ROD „Kalina”, które odbędzie się 23 marca br. – będziemy mogli powiadomić Państwa o dalszych, aktualnych szczegółach realizacji tej inwestycji.

Pisma:

Pismo z zapytaniem do Prezydenta z 4 grudnia 2018

Odpowiedź od Prezydenta Szymczyka z 27 grudnia 2018

 

10-10-2018

INFORMACJA

Szanowni Państwo, zainteresowani realizacją elektryfikacji Ogrodu "Kalina"

Zainstalowanie energii elektrycznej w naszym Ogrodzie - niestety - odsuwa się w czasie z powodu przedłużających się procedur administracyjnych ( biurokratycznych) oraz dwukrotnego, niż zakładane, podrożenia kosztów projektu inwestorskiego elektryfikacji.

Aby energia elektryczna w Ogrodzie mogła zacząć funkcjonować w pierwszej połowie 2019 roku, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  1. Znaczne zwiększenie w budżecie Miasta kwoty dotacji na elektryfikację;

  2. Uzyskanie zgody Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na udzielenie stowarzyszeniu ROD „Kalina” pożyczki w kwocie 200.000 zł ;

  3. Ogłoszenie przez Wydział Inwestycji i Remontów UM przetargu na wyłonienie wykonawcy inwestycji jeszcze w listopadzie br.

Warunki te zostaną rozstrzygnięte po wyborach samorządowych, tj. w pierwszej połowie listopada na sesji budżetowej Urzędu Miasta Lublin ( poprawki do budżetu).

Zarząd Rod "Kalina

 

23-03-2018

Tematem budzącym zainteresowanie wszystkich uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 23 marca, była sprawa elektryfikacji Ogrodu, która od 2 lat pozostaje niezrealizowana, mimo wysiłków Zarządu i wywiązania się Ogrodu ze wszystkich ustaleń dyktowanych przez porozumienie z Miastem ws. dotacji do tej inwestycji. Obecny na Walnym Zebraniu Zastępca Prezydenta p. Artur Szymczyk nie pozostawił złudzeń, że inwestycja ta przy pomocy finansowej Miasta zakończy się niebawem. Wystąpiły różne przeszkody prawne po stronie budżetu Miasta, które w zasadzie zaprzeczają ostatnim uzgodnieniom stron : Prezydent - Wydział Inwestycji i Remontów – Budżet Obywatelski – ROD „Kalina”. W najbliższym czasie będziemy musieli renegocjować warunki partycypacji Miasta w tę inwestycję, co może pociągnąć za sobą także zmianę warunków udzielania pożyczki w WFOŚiGW i co – per saldo – może cały projekt zniweczyć.

Artykuł Nowy Tydzień 07-13 maj 2018r.

 

Realizując Program Działania Zarządu Stowarzyszenia ROD „Kalina” na kadencję 2016 – 2020 oraz Plan Pracy na rok 2016, przyjęte Uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ROD „Kalina” z dnia 10 września 2016 r., Zarząd Stowarzyszenia rozesłał do wszystkich użytkowników działek w Ogrodzie „Ankietę ws. elektryfikacji Ogrodu „Kalina”, w której działkowcy wypowiedzieli się na temat tej inwestycji. Po zebraniu „Ankiet” okazało się, że dwukrotnie większa liczba osób opowiada się za elektryfikacją i unowocześnieniem Ogrodu, w stosunku do przeciwników tego pomysłu.

W związku z powyższym, Zarząd przystąpił do wstępnego etapu przygotowania realizacji inwestycji, której formalną akceptację spodziewa się uzyskać przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 25 marca 2016 r.

Będziemy sukcesywnie informować Państwa Działkowców o postępie niezbędnych prac przygotowawczych oraz etapach realizacji projektu.

Prosimy o wypełnienie ankiety (wersja DOC / wersja PDF)

Wniosek o dofinansowanie złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (dokument do pobrania) oraz załączone pismo z uzasadnieniem - (dokument do pobrania)

Negatywna odpowiedź z WFOŚ oraz informacja o możliwości udzielenia pożyczki - (dokument do pobrania)

Wniosek Zarządu Nr 3 z 28.02.2017 r. do Walnego Zebrania ws. elektryfikacji (dokument do pobrania)

Uchwała NR 6/2107  Walnego Zebrania z 4.03.2017 ws. elektryfikacji i utworzenia funduszu celowego (dokument do pobrania)

Pismo do Prezydenta Lublina, Pana Krzysztofa Żuka w sprawie elektryfikacji (dokument do pobrania)

 

21-04-2017

K O M U N I K A T

Zarząd ROD „Kalina” oświadcza, że nie wycofuje się z realizacji inwestycji pod nazwą „Elektryfikacja Ogrodu” (do pobrania Stanowisko Zarządu) i jednocześnie informuje, że rzeczony proces inwestycyjny wymaga rozłożenia go w czasie, także ze względu na możliwość pozyskania na ten cel środków finansowych od Gminy Lublin.

Obecnie trwają prace Zarządu ROD „Kalina”, Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta oraz Zarządu Dróg i Mostów nad stworzeniem projektu technicznego elektryfikacji Ogrodu, połączonego z realizacją przez inwestycji miejskiej „Park Zawilcowa”. Prace te obejmują daleko idącą partycypację finansową i wykonawczą Gminy pod patronatem Prezydenta Miasta w założenie zewnętrznego oświetlenia i monitoringu obszaru Ogrodu. Wykonanie oświetlenia i monitoringu Ogrodu przez Miasto nastąpi w roku 2018, tj. wraz z finalizacją budowy ulicy Zawilcowej i jej otoczenia.

Dalsze prace, wewnątrz Ogrodu, tj. rozprowadzenie kabli zasilających po alejkach nastąpi na koszt wspólnoty działkowej. Podłączanie do kabli zasilających poszczególnych działek – na koszt ich użytkowników, będzie prowadzone sukcesywnie w latach 2018 – 2019.