6 maja 1977 r. założenie Pracowniczego Ogrodu Działkowego „Kalina” w Lublinie przy ul. Zawilcowej 2 pod zarządem Centralnej Rady Związków Zawodowych (CRZZ)

28 czerwca 1981 r. powołanie do życia Polskiego Związku Działkowców n/p ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych i przejęcie przez PZD w Warszawie prowadzenia ogrodów działkowych w całym kraju.

16 kwietnia 2016 r. wyodrębnienie się Ogrodu Działkowego „Kalina” ze struktur organizacyjnych PZD w Warszawie i założenie samodzielnego stowarzyszenia ogrodowego Rodzinny Ogród Działkowy „Kalina” w Lublinie. Przyjęcie Statutu Stowarzyszenia oraz dokonanie wyboru 5-osobowego Zarządu oraz 3-osobej Komisji Rewizyjnej.

11 lipca 2016 r. zarejestrowanie ROD „Kalina” w Lublinie jako stowarzyszenia pod nr KRS 0000627908.

10 września 2016 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ROD „Kalina” w Lublinie. Uzupełnienie składu Zarządu do 9 osób, wybór członków Komisji Rozjemczej i uchwalenie Regulaminów: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozjemczej. Uchwalenie wysokości składek członkowskich oraz oplaty ogrodowej, wpisowego dla nowych działkowców oraz wysokości opłaty inwestycyjnej.

10 czerwca 2017 r. (sobota) obchody 40-lecia Ogrodu „Kalina” pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Krzysztofa Żuka.