Zarząd podjął decyzję o wycofaniu wniosku o grant ze środków z Unii Europejskiej. U podstaw tej decyzji legły niekorzystne dla naszego Stowarzyszenia warunki konkursu preferujące rozwój zielonej infrastruktury, a nie faktyczne potrzeby naszego ogrodu, którymi w pierwszej kolejności jest budowa lub remont obecnego ogrodzenia. W pierwszym wniosku z dnia 13 czerwca zgłoszony został projekt modernizacji i remontu obecnego ogrodzenia. Wniosek ten został odrzucony, gdyż nie zawierał inwestycji podstawowych z zakresu rozwoju zielonej infrastruktury. Otóż warunkiem przyznania pomocy finansowej na remont ogrodzenia było obligatoryjne zgłoszenie wniosku z zakresu inwestycji podstawowych preferujących rozwój zielonej infrastruktury, na które można było uzyskać pomoc w wysokości 70%, a na inwestycje dodatkowe obejmujące między innymi remont ogrodzenia tylko 30 %. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 100 tys. zł, z czego 70 tys. zł na rozwój infrastruktury zielonej i 30 tys. zł na pozostałe zadania, czyli w naszym przypadku na remont ogrodzenia.

Stąd też w skorygowanym wniosku z dnia 11 lipca br. umieszczone zostały dwie inwestycje z zakresu rozwoju zielonej infrastruktury, tj. 5 tablic edukacyjnych za 10.000 zł i 250 hoteli dla owadów za kwotę 37.500 zł oraz ponowiony został wniosek o maksymalną kwotę 30.000 zł na remont ogrodzenia. Wniosek ten został zaakceptowany do dalszego procedowania, lecz po złożeniu szczegółowych wyjaśnień i po uzupełnieniu wniosku w zakresie:

1) dokumentacji projektowej określającej sposób zagospodarowania terenu zieleni objętych projektem,

2) dostarczenia zaświadczenia, że organ budowlany nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru remontu ogrodzenia,

3) dostarczenia kosztorysu inwestorskiego na remont ogrodzenia,

4) dostarczenie kopii obowiązującego Programu Ochrony Powietrza obejmującego teren naszego ogrodu, potwierdzonego zaświadczeniem Marszałka Województwa Lubelskiego,

5) przedłożenia rocznej oceny jakości powietrza za rok poprzedni wykonanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, zgodnie z wynikami klasyfikacji stref,

5) dostarczenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

6) uzasadnienia konieczności poniesienia określonych kosztów w stosunku do spodziewanych rezultatów projektu.

Wszystkie w/w dokumenty należało dostarczyć Komisji Konkursowej w terminie 7-miu dni, co było nierealne. Nierealny był też warunek dostarczenia kosztorysu inwestorskiego na remont ogrodzenia w warunkach obecnej inflacji, a także żądanie takiego kosztorysu na zakup hoteli dla owadów w sytuacji gdy można je zakupić poprzez internet.

Według dokonanego przez Zarząd rozeznania rynku wykonawców ogrodzeń na początku czerwca 2022 r. koszt jednego metra bieżącego ogrodzenia wykonanego z metalu o wysokości 2 m wynosił 300 zł netto. Po doliczeniu podatku VAT i kosztów przygotowania terenu do wykonania remontu, koszt ten może wynosić teraz około 400 zł brutto. Tak więc za maksymalną kwotę dotacji 30.000 zł moglibyśmy wykonać ogrodzenie o długości około 75 mb. Powstaje zatem pytanie, czy o taką pomoc nam chodzi? Z pewnością, nie.

Są jeszcze inne warunki do spełnienia w czasie realizacji zadań. Istotnym warunkiem jest udzielenie zamówienia w sposób zgodny z ustawą o zamówieniach publicznych. W następnej kolejności trzeba spodziewać się kontroli prawidłowości realizacji projektu. W sytuacji odchyleń wykonawstwa od szczegółowych założeń projektu, dotacja zostaje automatycznie obniżona. Poza tym wnioskodawca projektu musi podpisać czek in blanco na 5 lat, gwarantujący prawidłowe wykorzystanie grantu.

Zarząd uznał, że znikoma korzyść w postaci około 70 mb ogrodzenia obarczona byłaby wysokim ryzykiem utrzymania przez 5 lat efektów wszystkich zadań inwestycyjnych objętych projektem, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić nasze Stowarzyszenie do bankructwa.

Lublin, dnia 4 sierpnia 2022 r.