OŚWIADCZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego ROD „Kalina” oświadcza, że zgodnie z zapisem § 34 Regulaminu Ogrodowego ROD „Kalina”, nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu strat spowodowanych przez powódź, pożar, gradobicie, suszę, huragan itp. oraz powstałych na skutek kradzieży i dewastacji. Ubezpieczenie działki od skutków klęsk żywiołowych oraz działań przestępczych należy do Działkowca.

W związku z ulewnymi deszczami, które od kilku dni zalewają tereny Ogrodu, uniemożliwiając uprawę niektórych działek, Zarząd przypomina, że ogród działkowy „Kalina” usytuowany jest w strefie zalewowej rzeki Bystrzycy, co można sprawdzić w Miejscowym Planie Zagospodarowania Miasta Lublin.

Teren zajmowany przez Ogród „Kalina”, znajduje się w tzw. depresji, co powoduje zlewanie się wody na ten teren i postępującą jego degradację. Grunty użytkowane przez Stowarzyszenie są własnością Gminy Lublin, która nie planuje melioracji tego terenu, mającego służyć jako strefa buforowa przed powodzią pomiędzy korytem Bystrzycy i zabudową miejską. Zarząd ROD „Kalina” nie posiada więc kompetencji do planowania i przeprowadzania prac melioracyjnych.

Zarząd ogrodu ubolewa nad skutkami obecnej klęski żywiołowej, ale – zgodnie z przepisami - nie jest upoważniony do zwalniana Działkowców z opłaty ogrodowej w związku z zalaniem działki ani do innej formy zadośćuczynienia za powstałe szkody.